A technológiát legjobban az emberek munkájának segítésére lehet használni, nem pedig arra, hogy helyettesítsük őket.
Fortune cookies : Management wit and wisdom from Fortune magazine / ed. by Allan Dentschman. - Random House : New York, 1993.

Az idegen szavak hasznáról

Nyomtatva nem jelent meg. 1997. augusztus

Kevés olyan dolog van, amely az embernek egyértelműen kárára vagy egyértelműen hasznára lenne. A tornádók, számumszelek, hurrikánok tetemes kárt okoznak az útjába kerülő embereknek és emberi kultúráknak. Az ember ugyanakkor tanulmányozhatja rajta a természet erőinek erejét, alakulását végső soron azzal a céllal, hogy a felfedezett erőket egyszer majd saját hasznára kamatoztassa. Így van ez a sok hivatásos és amatőr nyelvész által ostorozott idegenszó-áradattal kapcsolatban is. A nyelv archaikusabb vonásait őrizni kívánók sok elgondolkodtató példát hoznak fel az idegen szavak kártéteményeiről. De ugyanilyen joggal lehet és érdemes a lehetséges haszonról is szólni. Lássunk tehát egy szándékosan egyoldalú felsorolást az idegen kifejezések hasznáról:

  • Az idegen kifejezések használói más nyelvi kultúrába — grammatikába, kiejtésbe, gondolkodásmódba — nyerhetnek bepillantást, tehát szélesítik a látókört. Gondoljunk csak bele mentorálni annyit tesz, mint támogatni, oktatni, segíteni. Mentór ugyanakkor az Odüsszeiához vezet bennünket; ő volt Odüsszeusz tanítómestere, tehát ‘mentora’. De érdekes az angol window-shopping (kirakat-nézegetés) ‘etimológiája’ is.
  • Nagyobb a valószínűség, hogy idegen ajkúak megértenek bennünket. Ha távbeszélő-állomásról szólunk egy külföldinek, jóval többet kell kézzel-lábbal magyaráznunk, mintha telefont mondanánk.
  • Könnyebben tanulunk idegen nyelveket. Európai nyelvek esetében leginkább talán a latin kifejezések megismerése jelent segítséget.

Frissítik a nyelvet, próbára teszik nyelvünk alkalmazkodó-képességét. Nyelvünkben túlsúlyban vannak az idegen eredetű szavak, anélkül, hogy ez feltűnő lenne — pl. lámpa, csütörtök, búza stb.
Sok esetben az idegen kifejezés jobban kifejezi mondanivalónk lényegét, mint a magyar körülírás — gondoljunk csak a mentorálásra.
Az idegen szavak használata sokszor stilárisan változtatja mondanivalónkat. Adott esetben tudományosabbá tehetik értekezésünket, vagy kifejezhetik vonzódásunkat például a fiatalok kultúrájához. Stílusosan — és kellő tudományossággal — mondhatjuk: a ‘releváns distinkciók ugyanis a precizitás kontroljai’

Idegen szavak megtanulásával kedvében járhatunk idegen ajkú partnerünknek. A Drum bun (jó utat!) kifejezést minden román anyanyelvű ember szívesen hallja. Mi is büszkék vagyunk, ha idegen nyelvben magyar jövevényszót fedezünk fel.

A leírtakból látszik, hogy vannak megfontolandó érvek az idegen kifejezések használata mellett is. Tudatos alkalmazásuk növelheti a közlés szándékolt hatását, és stiláris értéket csatol mondandónkhoz. Sok esetben megkönnyíti a kommunikációt idegen ajkúakkal. Félnék tehát az idegen szavak használatának vagy rendszerszerű korlátozására buzdítani. Inkább azt javaslom, hogy tudatosan törekedjünk arra, hogy mondanivalónkkal milyen célt kívánunk elérni, és hogy szavaink milyen mértékben érik el a kívánt hatást. Mindazonáltal tartsuk tiszteletben mások érzékenységét is.

Hozzászólás