Kérdezzük meg a dolgozóktól, hogy mit szeretnének csinálni.
Entrepreneurial library management / Maurice B. Line. Elhangzott Maurice Line 1990. november 7-ei előadásán az Országos Széchényi Könyvtárban

Anno…

Élet és Tudomány, 44 (1989. jan. 13.) p. 55

Újabban egyre több helyen találkozhatunk időre, korra való utalásban régi, de újra fölfedezett formulával, az annóval. E latin szó eredeti alakja, az annus évet jelent. Ez határozós esetbe (ablatívusba) téve ölt anno alakot. Magyarra így fordítjuk: évben, évében. Mivel idegen szóalaknak számít; rövid o-val írjuk, de ugyanúgy hosszú ó-val ejtjük, mint az összes többi rövid o-val írt idegen szót vagy nevet: allegro, torero, Cicero, Makarenko, Osztapenko stb. Tudnunk kell azonban, hogy ezeknek toldalékos — tehát raggal, jellel, képzővel ellátott — alakjaiban már követjük a kiejtést, azaz írásban is jelöljük az ó hosszúságát: allegróval, torerónak, Ciceróban, makarenkói, Osztapenkót. Ezért írtuk fentebb így: annóval.

Régi iratokban, épületek oromzatán találkozhatunk az anno Domini vagy rövidítve A. D. szerkezettel. Például: ANNO DOMINI 1456. Magyarul: az Úr 1458. évében. Az A. D. rövidítés manapság is gyakori például az angol nyelvben: ez megfelel a magyar Kr. u.-nak, azaz az időszámításunk szerint (i. sz.) kifejezésnek. Ma a latin szót legtöbbször az anno 1456, anno 1914 stb. formában látjuk-halljuk. Gyakran találkozhatunk az évszám nélküli, csupán három ponttal megtoldott anno… alakkal is. Ez általánosságban utal az előző évekre, amelyeket szándékosan nem határoz meg, például: „Budapest Anno…” (Mesterházi Lajos, Corvina, 1979). Néhol azonban, sajnos, ezzel eltérő alakban bukkanunk rá, iménti példánkat véve alapul így: anno 1456-ban. Ha ezt magyarra fordítjuk, megduplázott időhatározó-raggal találkozunk. Ez a forma, amely a latin nyelv nem tudásának „köszönheti” létét, mindenképpen kerülendő.

Fölvetődhet a kérdés: szükségünk van-e egyáltalán erre az idegen kifejezésre? Nos, szükségünk éppenséggel nincs, hiszen jó néhány patinás magyar szó vagy szószerkezet is akad helyette: hajdanában, a kezdet kezdetén, egykoron, régen, régesrégen, amikor még 1458-ot írtak, az Úr 1456. esztendejében stb. Ám az anno… vagy az anno 1456-féle formulának is megvan a maga hangulati hatása, varázsa, zamata. Sok évszázados szerkezet ez nyelvünkben. Ha módjával élünk vele, gazdagít bennünket.

Hozzászólás